Δευτέρα, Οκτωβρίου 15, 2007

Γένεσις


«Και συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πας ο κόσμος αυτών.


Και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη έκτη τα έργα αυτού, α εποίησε, και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, ων εποίησε.


Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν· ότι εν αυτή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού, ων ήρξατο ο Θεός ποιήσαι»
(Γένεσις 2/β΄ 1 - 3)«...επικατάρατος η γη εν τοις έργοις σου·


εν λύπαις φάγη αυτήν πάσας τας ημέρας της ζωής σου·


ακάνθας και τριβόλους ανατελεί σοι, και φάγη τον χόρτον του αγρού·


εν ιδρώτι του προσώπου σου φάγη τον άρτον σου έως του αποστρέψαι σε εις την γην, εξ ής ελήμφθης...»

(Γένεσις 3/γ΄ 17 - 19)


Δεν υπάρχουν σχόλια: